Svetislav Ličina

Svetislav Ličina (1931, Zagreb) redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji. Osnovnu školu i Prvu mušku gimnaziju završio 1950. godine u Beogradu. Godine 1956. diplomirao na Arehitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Posle odsluženog vojnog roka 1957. godine zaposlio se u Urbanističkom zavodu grada Beograda, a 1960. godine izabran za asistenta na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Kao docent, vanredni profesor i redovni profesor radio na Katedri za arhitektonsku organizaciju prostora na kojoj je bio i šef Katedre u periodu od 1993-1995. godine. Za dopisnog člana Inženjerske akademije Jugoslavije izabran je 2000. godine, a za redovnog 2004. godine. Imao je više studijskih boravaka u inostranstvu. Član Saveta za stambene poslove grada Beograda 1964-1968, Saveta za zaštitu životne sredine SR Srbije 1969, Komisije za mali urbanizam Izvršnog saveta grada Beograda, predsednik Saveza arhitekata SR Srbije 1986-1994, član Akademije arhitekture Srbije od 1998. godine, redovni član AINS od 2004. godine.

Priznanja: „Borbina nagrada” za najuspešnije arhitektonsko delo u Srbiji 1974. god. (za objekat Filozofskog fakulteta u Beogradu), Oktobarska nagrada grada Beograda” 1980. za objekat Trgovinskog centra u Loznici, „Velika nagrada arhitekture Saveza arhitekata Srbije” za 1985. godinu, „za plodotvoran i osvedočeni razvoj u arhitekturi”, Nagrada Saveza arhitekata Srbije i Ministarstva građevina „za najuspešnije delo u 1998. godini” za objekat Poslovni centar „JINPROS”.

Realizovani objekti (izbor): Groblje zaslužnih građana Beograda; Viša ekonomska škola u Beogradu; Telekomunikacioni centar u Beogradu; zgrada Filozofskog fakulteta u Beogradu, Trgovinski centar “Drina “ u Loznici; Dom omladine u Zrenjaninu i Poslovni centar ”Jinpros” U Beogradu.

Izvor: http://www.ains.rs/clanstvo/ains.web.redovni/Licina.Svetislav.htm